شعر سربلندی ایران

   Reza Amiri Reza Amiri
  آزادی ایران آرزوی من است

سربلندی ایران آبروی من است

حس عدالت خواهی در خون من است
حفظ تمامیت عرضیش بسته به جون من است

ز هر قومی که باشم بلوچ و لر و کرد وترک و فارس
ندارم ز مردن در ره آزادی سرزمینم هراس

شرم دارم ز آوردن نام حاکمان خویش
ز آغاز آمدند برای غارت این ملک ولی با ریش

روزگاری که نباشد نامی ز اینان
نفس میکشند حتی درختان و گیاهان

قفسها را بدرید که وقت رهایی ست
همچو سهراب و ندا که خونشان در خیابان جاریست

پاک کردن این لکه ز این خاک خاسته هر ایرانیست
وجودشان برای ایران مایه شرمساریست

رضا امیری