زنان حق خود را سرانجام بازپس خواهند گرفت:

و چه غم انگيزه كه ما به عنوان نيمى از جمعيت ايران، بايد دست و پا بزنيم و به كسانى كه با زورگويى كشورمون رو اشغال كردند يادآورى كنيم كه ما زنان هم انسانيم، درست مانند مردان!