بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 26 فوريه 2018 برابر با 7 اسفند ماه 1396

کفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد جنبش زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 فوريه 2018 با جناب مسعود موّيدی

گفتگو با جناب مسعود مويّدی فعال سياسی در مورد نامه احمدی نژاد.

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 25 فوريه 2018 برابر با 6 اسفند ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدّی فعال سياسی در مورد نامه احمدی نژاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 فوريه 2018 برابر با 31 بهمن ماه 1396

برای دانود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه12فوريه 2018 برابر با 23 بهمن ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 فوريه 2018 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب فعال حقوق مدنی در ايران و ارزيابی او از دهه زجر و 22 بهمن.

برای دانلود فايل صوتی رو فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 11 فوريه 2018 برابر با 22 بهمن ماه 1396

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب و ارزيابيش در مورد دهه زجر و 22 بهمن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 ژانويه 2018 برابر با 9 بهمن ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 ماه ژانويه 2018 با جناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری در مورد نقض فاحش حقوق بشر  وشرايط بازداشتيها در ايران و نهايتا چاره کار.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 ماه ژانويه 2018 با جناب نادر زندی

گفتگو با جناب نادر زندی در مورد شرايط و حقوق کارگران در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.