بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان شکنجه شده در زندان اوين.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

مصاحبه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنمراد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 برابر با 24 دی ماه 1396

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان بازداشت شده در زير شکنجه در اوين.+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 8 ژانويه 2018 برابر با 18 دی ماه 1396

برای دانلود فايل  صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ژانويه 2018 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در رابطه با شرايط روز ايران.

برای دانلود  فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 ژانويه 2018 با جناب مسعود موّيدی

گفتگو با جناب مسعود موّيدی فعال حقوق مدنی در مورد شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز يکشنبه7 ژانويه 2018 برابر با 17 دی ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود موّيدی  فعال حقوق مدنی و جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 1 ماه ژانويه 2018 برابر با 11 دی ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شورش و جنبش همگانی مردم در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب هاشم خواستار

گفتگو با جنای خواستار در مورد شرايط جنبش مردم و تظافرات.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.