بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 11 ماه نوامبر 2018 برابر با 20 آبانماه 1397

پخش مصاحبه جناب همنشين بهار با جناب محمد حسين صديق يزدچی ( بدون فلسفه نميتوان به آزادی رسيد).

برای دانلود کردن فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه نوامبر 2018 برابر با 14 آبانماه 1397

پخش سخنان خانم محبوبه حسين پور.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه نوامبر 2018 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو باجناب دکتر مهدی خزعلی در مورد شرايط فعلی ايران وتحريم های جديد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه4 ماه نوامبر 2018 برابر با 13آبانماه 1397

گفتگو باجناب دکتر مهدی خزعلی در مورد شرايط فعلی ايران وتحريم های جديد.

برای دانلود فايل صوی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 اکتبر 2018 برابر با 7 آبانماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد بزرگداشت روز جهانی کوروش 7 آبان ماه و تنظيم اساسنامه جديد ايران نوين توسط کانون حقوقدانان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد کشته شدن فجيع دکتر فرشيد هکی.

برای دانود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 برابر با 6 آبانماه 1397

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد جنايت ديگر رژيم  ج.ا. کشتن فجيع دکتر فرشيد هکی + گفتگو با جناب آبتين آيينه شاعر و تاريخ شناس در مورد سال روز کوروش و تدوين اساسنامه جديد ايران نوين توسط کانون حقوقدانان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه اکبتر 2018 برابر با 30 مهرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 15ماه اکتبر 2018 برابر با 23 مهرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.