بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه اکتبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد يکصدمين سالگرد انقلاب اکتبر روسيه1917 و نقش زنان در آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 ماه اکتبر 2017 برابر با 23 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد يکصدمين سالگرد انقلاب اکتبر 1917و نقش زنان .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه اکتبر 2017 برابر با 17 مهر ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 اکتبر 2017 با جناب هاشم خواستار.

گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان در استان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 اکتبر 2017 با جناب جواد صنم راد.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شکست رژيم اسلامی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلک کنيد.

برنامه روز يکشنبه8 ماه اکتبر 2017 برابر با 16 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد  در مورد شکست رژيم اسلامی+  گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان دراستان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه2 ماه سپتامبر 017 برابر با 10مهرماه 1396

پخش صدای فرنگيس مظلوم  مادر سهيل عربی که در اعتصاب غذای خشک بسر ميبرد +  پخش صدای مسيح علی نژاد در تبلت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 با جناب جواد صنمراد

گفتگو با جناب جواد صنمراد در مورد جدايی اقليم کردستان عراق و پيامد های آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و همه پرسی در اقليم کردستان عراق.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 برابر با 9 مهرماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و رای گيری برای جدايی اقليم کردستان عراق +گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد انتخابات اقليم کردستان عراق و پيامد های آن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.