بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 19 مارس 2018 برابر با 28 اسفند ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز يکشنبه 18 مارس 2018 برابر با 27 اسفندماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سالیکه گذشت.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 مارس 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سالی که گدشت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 مارس 2018 برابر با 21 اسفند ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه مارس 2018 با خانم آينده آزاد

گفتگو با خانم آينده آزاد فعال سياسی و حقوق بشری در مورد  روز جهانی زن در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 11 ماه مارس 2018 برابر با 20 اسفند ماه 1396

گفتگو باخانم آينده آزاد فعال سياسی در مورد روز زن در ايران.

برای دانود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 5 ماه مارس 2018 با خانم فاطمه اختصاری

گفتگو با خانم فاطمه اختصاری در مورد کتاب شعرش و جنبش زنان در شرايط فعلی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه مارس 2018 برابر با 14 اسفند 1396

گفتگو با خانم فاطمه اختصاری در موردکتاب شعرش وجنبش زنان در شرايط فعلی ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه مارس 2018 باجناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با  جناب زرتشت احمدی راغب در مورد وقايع روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه مارس 2018 باجناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد وقايع روز  ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.