بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 9 ماه دسامبر 2019 برابر با 18 آذرماه 1398

برای شنیدن فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 ماه دسامبر 2019 با جناب حسن نایب هاشم

گفتگو باجناب دکترحسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 دسامبر 2019 با جناب آبتین آیینه

گفتگو با جناب آبتین آیینه تاریخ شناس و شاعرمعاصر درمورد پیدایش پرچم شیر و خورشید ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 8 ماه دسامبر 2019 برابر با 17 آذر ماه 1398

گفتگو باجناب آبتین آیینه تاریخ شناس و شاعرمعاصر درمورد پیدایش پرچم شیرو خورشید ایران.

گقتگو با جناب دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ایران.

پخش پیام جناب حشمت طبرزدی برای دیماه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه دسامبر 2019 برابر با 11 آذر 1398

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گقتگوی روز یکشنبه1ماه دسامبر 2019 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد نقش اختلافات جناحی و مانور برای کودتا علیه روحانی با بالا بردن قیمت بنزین و پیامد آن.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 1 ماه دسامبر 2019 برابر با 10 آذرماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد نقش اختلافات جناحی و مانور برای کودتا علیه روحانی با بالا بردن قیمت بنزین و پیامد آن + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

برنامه روز دوشنبه 25 نوامبر 2019 برابر با 4 آذر 1398

برنامه ای به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان.

برای دنلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 نوامبر 2019 برابر با 3 آذرماه 1398

گفتگو با جناب حسن معارفیپور و شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

گفتگوی روز یکشنبه 24 نوامبر 2019 با جناب حسن معارفی پور

گفتگو با جناب حسن معارقی پور در مورد شرایط فعلی در ایران و راه برون رفت.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.