گفتگوی روز یکشنبه 18 فوریه 2024 با جناب منوچهر صالحی

گفتگو با جناب منوچهر صالحی پژوهشگر در مورد چگونگی تشکیل دولت یهودی صهیونیستی در سرزمین فلسطین و کشتار فلسطینیان از 105 سال پیش تا امروز