گفتگوی روز یکشنبه 21 ژانویه 2024 با جناب منوچهر صالحی

گفتگو با جناب منوچهر صالحی بررسی تشکیل قوم یهود و داستان قوم برگزیده و عمالیق و مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین