برنامه روز دوشنبه 11 ماه ژانویه 2021 برابر با 22 دی ماه 1399

با همکاری پریچهر سهرابی

پخش قسمت 8 کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه ژانویه 2021 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد گلوبالیزاسیون واثرش بر سیاستهای اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه ژانویه 2021 برابر با 21 دی ماه 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد گلوبالیزاسیون واثرش بر سیاستهای اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 3 ماه ژانویه 2021 برابر با 14 دی ماه 1399

گفتگوبا جناب مسعود مویدی در مورد شرایط حساس کنونی در ایران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با اثر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.