(تعیین استاندار جدید آذربایجان غربی و موضع عجیب شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان استان)

 

 

❇️در رسانه ها اعلام شده که مدیری از خطه ایلام به عنوان استاندار آذربایجان غربی تعیین خواهد شد که فی الفور فریاد اعتراض نمایندگان ارومیه بپاخاست و صراحتا اعلام کردند حاضر به بقای استاندار قبلی هستند.
عمده اعتراض نمایندگان مرکز استان از آنجا ناشی می شود که گویا استاندار جدید آذری نیستند.
❇️پس از آن، شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان استان با انتشار بیانیه و بهم بافتن آسمان و ریسمان به این انتصاب اعتراض کردند که در بند دوم بیانیه خود آورده اند که بدلیل تنوع فرهنگی و قومیتی استان این انتصاب مورد تایید آنان نیست.

 

حال چند سووال:
1. چگونه در استان آذربایجان غربی که بیش از 60 درصد سکنه آن کورد هستند همواره باید یک آذری در بالاترین مقام استان قرار گیرد؟
2. چرا در مدیریت استان شاهد حضور حتی یک مدیر از میان بیش از 60 درصد سکنه استان نیستیم؟
3. چرا تمامی پست های استان سهم همیشگی و دائمی اقلیت 40 درصدی استان که برادران آذری هستند می باشد.
4. چرا شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان بجای تحقق عدالت و تغییر شرایط ناعادلانه موجود اصرار و تاکید بر تداوم بی عدالتی و تبعیض فعلی دارد؟
5. عدالت ایجاب می کند که مناصب و پست های حکومتی با همان نسبت 60 و 40 بین کوردها و برادران آذری تقسیم شود؟
6. چرا شورای سیاست گزاری اصلاح طلبان استان چند سال قبل در زمان تعیین استاندار از میان اقلیت کمتر از 40 درصد استان ساکت و صم و بکم نشسته بود؟
7. چرا این شورا نام خود را به شورای سیاست گزاری حکومت اقلیت بر اکثریت تغییر نمی دهد؟
8. آیا ماحصل تعیین مدیران استان از میان برادران آذری منجر به برقراری تبعیض نشده و وضعیت فعلی مملو از امکانات شمال استان و محرومیت فزاینده جنوب استان که کوردها هستند محصول این تبعیض نیست؟
9. چرا سهم کوردها در استان فقط اشتغال به کولبری است و چرا اصلا آذری ها شغل کولبری را تجربه نکرده اند؟
10. چرا شورای مزبور تا کنون سعی نکرده که در مدت این سال ها از میان کوردها مدیری در حد و اندازه های استانداری را پرورش دهد؟

و آخرین نکته: آیا تمامی اعضای این شورا هم نظر با مفاد این بیانیه هستند یا اینکه فقط اعضای آذری زبان شورا آن را نگارش و منتشر کرده اند؟
❇️من بیمناکم که آن شورا هم خود دست به حذف کوردها در همان شورا زده و همین رویه را نیز در دیگر عرصه ها و صحنه ها تسری خواهد داد. قلبا آرزو می کنم چنین نباشد؛ چون در حد احتمال و تصور هم بسیار خطرناک است.

دهها و صدها چرا و سووال دیگر بماند.

https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g