تعطيلات تابستانی راديو لورا و همچنين راديو پارس تا 14ماه اوت 2017 ادامه دارد. روز دوشنبه14 اوت دوباره در خدمت شما خواهيم بود