محکومیت 40 سال حبس و 155میلیون جریمه برای دو زندانی سیاسی بلوچ

 

دادگاه تجدید نظر دو زندانی سیاسی بلوچ را با تقلیل حکم اولیه، مجموعا به 40 سال زندان و 155 میلون تومان جریمه محکوم کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالوحید هوت معروف به حمید و زبیر هوت که محکوم شده اند به رای صادره خود اعتراض کردند که پس از اعتراض با تقلیل حکم قبلی عبدالوحید هوت به 15 سال زندان و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت به 25 سال زندان و100میلیون جریمه مواجه شدند.

عبدالحمید هوت 11 اردیبهشت 92 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه در چابهار بازداشت شد و هم پرونده وی زبیر هوت نیز هفت ماه بعد از وی در چابهار بازداشت شد.

دادگاه بدوی این دوزندانی در سال 93 در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست “قاضی ماهگلی” برگزار شده بود که ماهگلی عبدالحمید هوت را به 28 سال حبس و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت را به 12 سال زندان و یک اعدام با 100 میلیون جریمه محکوم کرد.

این دو زندانی سیاسی بلوچ به حکم صادره اعتراض کردند که جواب اعتراض این دو زندانی امروز پنچ شنبه 15 تیر فقط با اندکی تقلیل حکم قبلی به آنها داده شد.

این دو زندانی اتهام وارده را رد کرده و گفته اند که:” برای اخذ اعترافات دیکته شده مورد شکنجه قرار گرفته اند و تحت شکنجه بر “نوشته ها و کاغذهایی” انگشت زده اند که از محتوای نوشته شده آنها اطلاعی نداشته اند”.

دادگاه تجدید نظر دو زندانی سیاسی بلوچ را با تقلیل حکم اولیه، مجموعا به 40 سال زندان و 155 میلون تومان جریمه محکوم کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالوحید هوت معروف به حمید و زبیر هوت که محکوم شده اند به رای صادره خود اعتراض کردند که پس از اعتراض با تقلیل حکم قبلی عبدالوحید هوت به 15 سال زندان و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت به 25 سال زندان و100میلیون جریمه مواجه شدند.

عبدالحمید هوت 11 اردیبهشت 92 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه در چابهار بازداشت شد و هم پرونده وی زبیر هوت نیز هفت ماه بعد از وی در چابهار بازداشت شد.

دادگاه بدوی این دوزندانی در سال 93 در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست “قاضی ماهگلی” برگزار شده بود که ماهگلی عبدالحمید هوت را به 28 سال حبس و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت را به 12 سال زندان و یک اعدام با 100 میلیون جریمه محکوم کرد.

این دو زندانی سیاسی بلوچ به حکم صادره اعتراض کردند که جواب اعتراض این دو زندانی امروز پنچ شنبه 15 تیر فقط با اندکی تقلیل حکم قبلی به آنها داده شد.

این دو زندانی اتهام وارده را رد کرده و گفته اند که:” برای اخذ اعترافات دیکته شده مورد شکنجه قرار گرفته اند و تحت شکنجه بر “نوشته ها و کاغذهایی” انگشت زده اند که از محتوای نوشته شده آنها اطلاعی نداشته اند”.