وثیقە ١٠٠ میلیونی برای آزادی کودک ٦ سالە کرد

یک کودک مریوانی کە همراه با برادر، پدر، و عمو پسر عمویش بازداشت شد بود، با تودیع  وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە است.برپایە “گزارش “هەنگاو”، روز پنج‌شنبە ٧ بهمن‌ماه، نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر مریوان، با یورش بە روستای سردوش اقدام بە بازداشت ٥ شهروند ازجملیە یک کودک ٦ سالە کردند.
پیشتر  منابع خبری خبر بازداشت ٤ شهروند را منتشر کردە بود.
در پی این یورش “علی خوشنواز ” و دو فرزندش بە نام‌های “هیوا خوش نواز” ، “نیما خوش نیواز ” و برادر و برادرزادەاش بەنام‌های “عثمان خوش نواز” و “هژیر خوش نواز” بازداشت شدە بودند. خبرنگار “هەنگاو” در مریوان اعلام نمود کە “نیما” تنها ٦ سال سن دارد و ٣ روز در بازداشت بە سر بودە و روز شنبە ١٠ بهمن‌ماه با تودیع وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە است.
٤ شهروند دیگر نیز پس از ١٠ روز با تودیع وثیقە و بە طور موقت آزاد شدەاند.