بر اساس احضاریه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد بایستی ساعت ۱۲ روز ۲۱ اسفند ماه در این دادگاه جهت محاکمه حاضر شوند.

 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با شکایت کارفرمای کارخانه نورد و لوله صفا یکبار در روز هشتم شهریور ماه در این دادگاه با دو اتهام بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی محاکمه شده بودند اما از آنجا که از سوی وکیل این کارخانه مدارک مستندی مبنی بر تخریب و آتش سوزی در کارخانه با تحریک عظیم زاده و احسانی راد ارائه نشده بود مقرر گردید تا ادامه محاکمه به جلسه دیگری موکول شود

Bild könnte enthalten: 1 Person, steht und Text