لغو دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری

دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری، روز گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۷ بهمن ماه، دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی که قرار بود شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان برگزار شود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به یک ماه دیگر موکول شد.
این فعال کارگری در ۱۴ بهمن ماه، به صورت تلفنی به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان احضار شده بود.
لازم به ذکر است که محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تا کنون چندین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات استان کردستان بازداشت شده و در آخرین مورد در دادگاه بدوی در شهریورماه ۱۳۹۴، به اتهام “تشکیل جمعیت معارض و تبلیغ علیه‌ نظام” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم گشته است.