حسن روحانی خطاب بە بخشی از کوردها ، بلوچها و ترکمن ها : شما شایستە نیستید

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از خبرگزاریهای داخلی حسن روحانی رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران در روز یک شنبە ٢١ اذر ماە بە جمعی کثیری از تحصیل کردگان پیرو ائین اهل سنت گفت:  دولت  ما بر اساس  اصل شایستە سالاری مسئولین را انتخاب کردە است.

در بخش دیگری از سنخنان روحانی امدە است کە کسانی کە  میگویند چرا استاندارن و مسئولین دولتی در مناطق ما ( منظور کوردستان ، بلوچستان ، ترکمن صحرا) از کسانی انتخاب میشود کە ساکن ان منطقە نیستند میخواهند تفرقە ایجاد کنند.

در همین راستا حسن امینی مدیر مدرسه‌ی علوم دینی امام بخاری سنندج و یکی از روحانیون سرشناس پیرو اهل سنت در کوردستان در نامەایی خطاب بە روحانی نوشتە است عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی به اهل سنت و اقلیت‌ها و ارتباط آن با اصل شایسته‌سالاری توهین به آنان و سایر اهل سنت و اقوام ایرانی عنوان می‌کند

حسن روحانی ریس جمهور جمهوری اسلامی ایران در حالی این سخنان را بر زبان اورد کە بعد از ٥ روز منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد کە بخشهای مهمی از ان بە حقوق شهروندان و مسئولیت دولت در قبال شهروندان پرداختە است.

دستگاە حکومتی جمهوری اسلامی ایران  که خود را بخشی  از دنیای اسلام میخواند در مورد پیروان اهل سنت کە انها را  بە عنوان هم کیشان خود  قلمداد میکند این گونە تبعیض امیز برخود مینماید تبعیض های دولتی نسبت بە  پیروان  دیگر مذاهب و ادیان غیر اسلامی نظیر آشوریها، بهایی ، زرتشتی و کلیمیها و یاریها  بە اشکال مختلف بسیار بیشتر است تا جایی کە در اویل سال تحصیلی جاری  تنها معلم پیرو اهل یارسان  در کرماشان  از سوی وزارت اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در این استان  بە دلیل اینکە او پیرو اهل یارسان بود اخراج شد.

لازم بە یادوریست کە با گذشت بیش از ٣٨ سال از عمر حکومتهای جمهوری اسلامی ایران  تاکنون  هیچ  کوردی به عنوان معاون رئیس‌جمهور، وزیر یکی از وزارتخانه‌ها، استاندار، رئیس یکی از پست‌های بالای ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دانشگاه، منصوب و به‌کار گرفته نشده است. این در حالیست کە یکی از وعدەهای روحانی بە ملیتهای ساکن جغرافیای ایران بکار گیری شهروندان بومی در پستهای دولتی بود.