کودکان حلب در زیر آتش بمباران روسیه ایران و اسد جان میدهند مسعود بهنود این را پیروزی تلقی‌ کرده

امروز مردمان و کودکان حلب در زیر آتش بمباران روسیه ایران و اسد جان میدهند و حتا کودکان این سرزمین دیگر گریه نمیکنند مسعود بهنود و امسال ا‌و که سرشان در آخور حکومت آخوندی هست این را پیروزی تلقی‌ کرده اند و از خندهای که بر لبان این مردمان خشکیده‌ سخن می‌گوید مسعود بهنود همان کسی‌ هست که از آقای روحانی دفاع می‌کند و می‌گوید که دولت روحانی توانسته تا به قولهای خود عمل کند ا‌و هم چنین به نظام حاکم مشاوره میداد تا برای این که از زیر فشارهای شورای امنیت سازمان ملل رها شود زمان بخرد یعنی‌ در واقع به کار خود در زمینه دست یابی‌ به بمب هسته‌ ادامه دهد و برای ا‌و و امثال ا‌و اهمیتی ندارد که ایران تحریم میشود و این مردم بی‌ گناه هستند که باید توان بدهند و تمام هستی‌ و دار و ندارشان در راه ماجرجویها ی این نظام از بین برود جای تعجب نیست اگر ا‌و امروز و بر دیگر ماهیت اصلی‌ خود را به نمایش بگذارد ،در طول تاریخ ایران افراد خیانت کاری چون بهنود فراوان داشته ایم که به خاطر منابع مالی از هر گونه توحشی دفاع میکنند.باشد تا تاریخ در مورد این افراد قضاوت خواهد کرد.
رضا امیری