دکتر محمد ملکی در پیامی پدرانه به آرش صادقی، از او درخواست کرد که بیش از این جان خود را به خطر نیندازد و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

دکتر محمد ملکی در پیامی پدرانه به آرش صادقی، از او درخواست کرد که بیش از این جان خود را به خطر نیندازد و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
پسرم آرششنیدم در نتیجه اعتصاب غذا حالت به وخامت گراییده.
بسیار غمگین شدم!
تو باید باشی و با ظلم و بیداد مبارزه کنی. تو با استقامت بر خواسته ات صدای اعتراضت را به گوش جهان رسانده ای و بیدادگران را رسوا کرده ای!
تو به هدفت رسیده ای٬ از تو خواهش میکنم اعتصاب غذایت را بشکن.
گلرخ به وجود تو نیاز دارد. مواظب سلامتی خودت باش.
پدر پیرت
دکتر محمد ملکی
۱۵ آذر ۱۳۹۵