ناصر زرافشان وپسرش دستگیر شدند.

?نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسندگان ایرانی که در دهه هفتاد خورشیدی به دست نیروهای امنیتی وقت به قتل رسیدند در امامزاده طاهر کرج جلوگیری کردند.
?به گفته زویا زرافشان دختر ناصر زرافشان، پدر و برادرش مزدک که برای شرکت در این مراسم در گورستان امامزاده طاهر حاضر شده بودند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
دوستان وهمراهان برای پیگیری به بسیج منطقه که ایشان را دستگیر کرده است مراجعه کرده اند.