علی شریعتی، زندانی سیاسی اعتصاب غذای خشک زده و حال مساعدی ندارد مسئولان زندان حتا به ا‌و در بهداری رسیدگی نکردند

علی شریعتی

به گزارش رادیو پارس آقای علی‌ شریعتی‌ به نقل از خانواده ایشان دوباره دست به اعتصاب غذای خشک زده و حال مساعدی ندارد مسئولان زندان حتا به ا‌و در بهداری رسیدگی نکردند و ا‌و بیهوش در آنجا بوده تا خود به هوش آمده است و توانسته با خانواده تماس تلفنی برقرار کند،

علی شریعتی، زندانی سیاسی که در مرخصی به سر می‌برد، برای اجرای ادامه حبس تعزیری خود بازداشت شد.
شریعتی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود، حکمی که مصادیق اتهام های وی از اساس قابل اثبات نبوده است و به گفته نعمت احمدی، وکیل وی، حکم صادر شده از حالت متعارف خارج است.