محمد مهدوی فر به یکسال و نیم حبس محکوم شد

 محمد مهدوی فر به یکسال و نیم حبس محکوم شد
محمد مهدوی فر، تخریب چی و غواص در دوران جنگ به اتهام نشر اکاذیب در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو کاشان به یکسال و نیم حبس محکوم شد.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ مهدوی فر به علت سرودن شعر الفبا دادگاهی و در رای دادگاه به وی اعلام شده: در خصوص اتهام آقای محمد مهدوی فر فرزند مصطفی مبنی بر نشر اکاذیب، دادگاه با بررسی اوراق پرونده اعم از گزارش واصله، متن اشعار مرقوم شده توسط متهم، اقراریه مقرون به واقع متهم، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا، بزه انتسابی علیه نامبرده محرز و مسلم می باشد. لذا به استناد ماده ۶۹۸ از قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل یکسال و نیم حبس تعزیری محکوم می نماید.