اختلاسگری در جمهوری اسلامی آزاد تحصیل برای کودکان ممنوع

مدرسه کپری روستای نوالگ دهستان کاروان بخش زرآباد شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان بر
اثر باد فروريخت
کمپین فعالین بلوچ