زندان مرکزی زابل زندان فراموش شده بدون حداقل امکانات

زندانيان در زندان مركزي زابل كه اكثرا از زندانيان بومي و با جرائم عادي هستند، در شرايط ضد انساني نگهداري ميشوند.
در اين زندان هيچ روزنامه اي براي استفاده زندانيان وارد نميشود و هر كس كه بخواهد روزنامه اي تهيه كند، حد اقل با بيش از چهاربرابر قيمت خارج از زندان بايستي هزينه خريد و تهيه روزنامه بپردازد. زندانيان فاقد قلم و كاغذ هستند و اصلا وجود چنين مواردي در فرهنگ زندان اصالت ندارد و زندانياني كه قلم و يا كاغذي ميخواهند براي استفاده داشته باشند، بايستي با سفارش به خانواده هاي خودشان و بعد از هفته ها انتظار به قلم و كاغذ دسترسي داشته باشند.
اكثر زندانيان در اين تبعيدگاه بي سواد هستند و شرايط بهداشتي و معيشتي نيز درد آور است بر اساس گفته زندانيان از اردوگاه هاي كار اجباري  نيز رنج آورتر ميباشد.
دارو و در مان در اين زندان وجود خارجي ندارد و بدليل گرد و خاك و غبار مستمر، در اين منطقه و عدم وجود آب كافي براي استحمام و رعايت مسائل بهداشتي، بيماريهاي مختلف پوستي نيز در بين زندانيان شيوع دارد.