فشار بر بند زنان زندان اوین

فشار بر بند زنان زندان اوین
 در راستای فشارهای سیستماتیک بر زندانیان سیاسی “بند زنان” زندان اوین علیرغم اعتراضات مستمر کماکان خود و خانواده هایشان تحت فشار هستند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ به طور خاص در روزهای ملاقات توسط دو مامور زندان به نام های “ملائفی” و معاون و همکارش “شیخ نواز” با بازرسی های تحقیرآمیز، قطع کردن تلفن های کابین، وارد شدن و قطع تلفن خانواده ها به بهانه های مختلف و قطع یا کوتاه کردن ملاقات ها و یا زمان ملاقات به صورت خودسرانه اسباب اذیت و آزار زندانیان می شوند، به طوریکه بچه های کم سن و سال به محض حضور آنها دچار استرس و آشفتگی می شوند و این همیشه موجب به هم خوردن و ضایع شدن همان مختصر زمان ملاقات زندانیان با خانواده هایشان می شود.