محكوميت 19 فعال عرب اهوازى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى

 

جریمه نقدی و حبس برای 19 فعال عرب اهوازی در شعبه 101 دادگاه شهرستان شوش
به گزارش فعالان اهل سنت ایران، 19 فعال عرب اهل شوش به اتهام اقدام عليه امنيت ملى توسط شعبه 101 شهرستان شوش به رياست قاضى محمود صرخه محاكمه و هركدام به دو سال حبس محكوم شدند.
اين 19 نفر در اواخر سال 1394 توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شده بودند كه بعد از بازداشت چند ماه در اطلاعات شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند.
اين افراد متهم به “مشاركت در تخريب اموال دولتى از طريق سوزاندن ماشين نيروهاى امنيتى و برهم زدن امنيت عمومى و اقدام عليه امنيت ملى” هستند كه با توجه به اتهامات فوق قاضى شعبه 101 براى 15 تن از آنان حكم 2 سال حبس صادر كرده است.
اسامى محكوم شدگان بشرح زير است:
١-محمد دبات 22 ساله فرزند سمير از اهالى شهر شوش
٢- سعيد آلِ بوعينى 27 ساله فرزند عاشور از اهالى شهر شوش
٣-يابر(جابر) كنانى 27 ساله فرزند محسن اهل شوش
٤-أحمد دبات 24 ساله فرزند بدير اهل شوش
٥-أحمد دبات 21 ساله فرزند سمير اهل شوش
٦-عبدالإمام كنانى 30 ساله فرزند محسن اهل شوش
٧-كاظم چنانيان 25 ساله فرزند صغير اهل شوش
٨-قاسم سعدى آلِ كثير 20 ساله فرزند كريم اهل شوش
٩-محمد كنانى 22ساله فرزند جمعه اهل شوش
١٠-مصطفى اسماعيلى 24 ساله فرزند سبيتى اهل شوش
١١-عبد الإله موسوى 22 ساله فرزند جاسم اهل شوش
١٢-كريم كنانى 20 ساله فرزند عبدالنبى روستاى دوسلق شهر شوش
١٣-محمد آلِ كثير 20 ساله فرزند مطير اهل شوش
١٤-محمد صگورى 25 ساله فرزند سويف اهل شوش
١٥- على بيت عليوى 25 ساله فرزند عجم اهل شوش
و سه نفر دیگر با اسامی: ١-هادي دوله آل بوعيني 18 ساله شهروند اهل شوش
٢_ حامد كناني 17 ساله فرزند قاسم از اهالى روستاى بيت صخى شهر شوش
٣-قاسم مهريه 15 ساله از اهالى شوش ٤-عباس كناني 18 ساله فرزند محمد از اهالى شهر شوش
به پرداخت جریمه نقدی 200 میلیون ریالی محکوم شدند.
این متهمان در دادگاه های چند دقیقه ای و بدون داشتن وکیل محاکمه شدند که خانواده آنها بر ناعادلانه بودن دادگاه تاکید می کنند.
متهمان بعد از انتقال به زندان فجر دزفول بدون مراعات أصل تفكيك جرائم در بندهایی؛ قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و متهمين قاچاق مواد مخدر تقسيم شده اند.