مخالفت دادستانی تهران با مرخصی سعید مدنی

سعید مدنی

دادستان تهران با درخواست مرخصی سعید مدنی، فعال ملی ـ مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی مخالفت کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، سعید مدنی که از اسفندماه گذشته و در پی اتمام مدت حبسش، در بندرعباس در تبعید بسر می‌برد؛برای حضور در کنار خانواده در اعیاد قربان و غدیر، از دادستانی پایتخت درخواست مرخصی کرده بود.

مطابق قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری مرخصی افراد تبعیدشده همچون زندانیان موکول به موافقت دادستان است. این مرخصی به ازای هر ماه حداقل سه روز محاسبه شده است.

دادستانی تهران اما به دلایل نامعلوم با درخواست مدنی مخالفت کرده است.

او پس از تحمل پنج سال حبس در زندان های اوین و رجایی شهر از ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ برای تحمل حکم تبعید دوساله‌ی خود در شهر بندر عباس است.

این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید در بندرعباس محکوم شد. حکمی که بعدتر در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس و دو سال تبعید در بندرعباس کاهش یافت.

محمدامین قانعی راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران خردادماه گذشته در دیدار با این جامعه‌شناس تبعیدی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که وی هرچه زودتر و با رفع محدودیت‌های قضایی موجود بتواند در کنار خانواده و همکاران خود در تهران و با استفاده از تسهیلات تحقیقاتی مناسب به فعالیت‌های مطالعاتی خود ادامه دهد و نتایج پژوهش‌های وی بیش از پیش از سوی مسئولان در جهت کاهش آسیب‌ها و مسایل موجود مورد بهره برداری قرار بگیرد.