مرخصی سعید حسین زاده تمدید شد

رادیو پارس_
طی تماسی از طرف قوه قضائیه اعلام کردند که مرخصی هشت روزه ام تمدید شده است و تا زمان احضار مجدد میتوانم به مراحل درمانی ادامه بدهم؛ وثیقه همچنان بازداشت می ماند.
احتمالا با اجرائی شدن حکم پزشکی عدم تحمل کیفرم (که تا کنون دوبار تایید شده است) و نیز بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری بتوانم مدتی خارج از زندان باشم.

*** *** *** *** ***
پیگیریهای ما برای بررسی مجدد پرونده و نیز پیگیری تخلفات عواملی که پرونده سازی کرده اند ادامه خواهد داشت.
ضمن تشکر صمیمانه از تک تک کسانی که با اهداف انسان دوستانه و به هر شکلی، کمک و حمایت های بی دریغشان همواره شامل حال ما بوده است؛ باید صراحتا گفت که چیزی که شاخص است نه شخص من، بلکه مسیر مشترک و وجدان و انسانیت همیشه بیدارشان بوده است…
به امید روزی که زندان جای ”زندانی” شود.

سعید حسین زاده موحد ۱۳۹۵/۵/۱۳