حصار: جان افشین بایمانی در خطر است

به گزارش حصار، کانون حمایت از فعالان سیاسی و عقیدتی، افشین بایمانی زندانی سیاسی گوهر دشت که از بیماریهای قلب و ریه رنج میبرد با توجه به نیاز مبرم به عمل جراحی از بیمارستان به زندان بازگردانده شد .
وی که با تشخیص پزشکان میبایست هر چه سریعتر تن به تیغ جراحی میسپرد با اعتراض به اینکه وی را با دست بند به تخت بسته بودند اعلام کرد در صورت اینکه این رفتار ادامه پیدا کند اجازه عمل نخواهد داد ، بدین ترتیب مامورین زندان این درخواست قانونی وی را رد و او را به زندان باز گرداندند.