جعغر عظیم زاده و اسماعیل عبدی اعتصاب غذای خود را شروع کردند

• جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه ی آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران، در آستانه ی روز جهانی کارگر اعتصاب غذای نامحدود خود در زندان اوین را آغاز کردند …

 


جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه ی آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران، اعتصاب غذای نامحدود خود در زندان اوین را آغاز کردند. این دو پیشتر اعلام کرده بودند در اعتراض به فشارهای وارده بر فعالین کارگری و فرهنگی و همچنین وضعیت مشقت بار زندگی کارگران و معلمان در ایران، از روز اول ماه مه دست به اعتصاب غذای نامحدود می زنند.
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی نامه ی شروع اعتصاب غذای خود را قبل از ظهر امروز دهم اردیبهشت ۹۵، تحویل مسئولین بند ٨ زندان اوین دادند. به گزارش سایت اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، با توجه به مقرارات زندان مبنی بر ارائه فردی نامه ی زندانی به مسئولین، این دو نفر مجبور شدند نامه ی شروع اعتصاب غذای خود را به طور فردی تحویل مسئولین دهند.

نامه ی جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران
موضوع درخواست:
اعتصاب غذا
به ریاست بند زتدان اوین

با سلام
بدینوسیله اینجانب جعفر عظیم زاده اعلام میدارم در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت ماه سال ۱٣۹۵ از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود میزنم.
جعفر عظیم زاده

نامه ی اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران
موضوع درخواست:
اعتصاب غذا
به ریاست بند زتدان اوین

با سلام
بدینوسیله اینجانب اسماعیل عبدی اعلام میدارم در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت ماه سال ۱٣۹۵ از دریافت غذای زندان خودداری و دست به اعتصاب غذای نامحدود میزنم
اسماعیل عبدی