به مناسبت روز جهانی کارگر، زندانیان سیاسی علی معزی و امیر امیرقلی محبوس در زندان اوین در پیامی مشترک ضمن گرامیداشت این روز بر همبستگی تمام کارگران و کارکنان زحمتکش و ستمدیده در ایران تآکید نمودند.

 

متن پیام آقایان علی معزی و امیر امیرقلی بدین قرار است:
اول ماه مه روز دوازده اردیبهشت امسال، بزرگداشت روز جهانی کارگر را در شرایطی برگزار می‌کنیم که تعطیلی تولیدات داخلی و غلبه بیکاری، دستمزد ناچیز و عدم تامین ناپرداختیهای معوقه رمقی برای طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته است.
علاوه بر کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران نیز به‌عنوان محروم‌ترین مزد بگیران دولتی در معرض انواع تبعیضها و اجحافها قرار دارند. تولید کار و ارزش کار و کارگر در سیستم حاکم بر ستم سرای ایران جایی ندارد ولی در عوض غارت و چپاول و انحصار و اختلاس نهادینه شده و خواباندن تولید داخل و بازار ملی و سرازیرکردن بنجلهای وارداتی به کشور شیوه رسمی گذران امور بوده و هست.

در این اوضاع وخامت‌بار کار از بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد و رعایت قوانین کار گذشته و بیکارانی که زد و بندی از آنها بر نمی‌آید تحت هر شرایطی حتی با دستمزدهای کمتر از حداقلهای تعیین شده، تن به هر اشتغال موقتی می‌دهند.
گویا منظور مفتخوران ضد کار و کارگر از اقتصاد مقاومتی آن است که مقاومت و تحمل صبر و فلاکتش از آن محرومان، و غوطه‌وری در رفاه و پول باد آورده‌اش از آن اقلیتی وابسته به قدرت باشد.
از طرف دیگر سرکوب و دستگیری فعالان صنفی دردی بر دردهای مزد بگیران افزوده و دامنه اختناق را به محدوده محیطهای کاری گسترش داده است. تا جاییکه نمایندگان دربند آنها در زندان اوین آقایان عبدی و عظیم‌زاده و دیگر اسرای زندان رجایی کرج صدای خود را علیه سرکوب تشکلهای صنفی بالا برده و به محکومیتهای صورت گرفته برای فعالان صنفی تحت عنوان نامربوط اقدام علیه امنیت ملی اعتراض کردند.

در نهایت سرکوب متناوب سالیان آنها را ناچار ساخته تا آماده باشند جان و تن خود را به‌عنوان شخصی‌ترین سرمایه پایداری در طبق اخلاص نهند و هم اکنون برای احقاق اعتراض خود در آستانه اعتصاب غذای نامحدود قرار دارند. در چنین ایامی ضمن هم‌صدایی با این عزیزان بر حقانیت تلاشها و خواسته‌های آنها گواهی می‌دهیم.
همبستگی و اتحاد کارگران و معلمان ضامن کسب مطالبات بر حق آنهاست.

پاینده باد اتحاد کارگران و معلمان غیور ایران
سلام بر نگهبانان شرف و آزادی
علی معزّی – علی (امیر) امیرقلی بند هشت زندان اوین
8 اردیبهشت

Monika Sarvis Foto.