نرگس فرهادی از اعضای عرفان حلقه، در روز چهارشنبه هجدهم فروردین جهت گذراندن یک سال حبس تعزیری به دادسرای اوین فراخوانده شد.

نرگس فرهادی از اعضای عرفان حلقه، در روز چهارشنبه هجدهم فروردین جهت گذراندن یک سال حبس تعزیری به دادسرای اوین فراخوانده شد.
نرگس فرهادی در 16 مهرماه 1393 در حالی که همراه با تعداد زیادی از شاگردان آقای محمد علی طاهری، جهت ارایه یک نامه به مجلس شورای اسلامی در حمایت از آقای طاهری و اعتراض به نقض حقوق انسانی ایشان در جلوی درب مجلس حضور یافته بود، بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال حبس تعزیری و سه ضربه شلاق محکوم گردید.