یک زندانی محبوس در زندان رجایی شهر مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفت

«ایرج حاتمی» زندانی امنیتی محبوس در بند ۳ زندان رجایی شهرکرج روز جمعه ۱۳ فروردین ماه در راهروهای این بند از سوی چند تن از زندانیان سالن ۹ «زندانیان تبعیدی از بندهای دیگر که گاها جرایم خطرناک دارند»، از پشت سر مورد حمله چندیدن ضربه چاقو به صورت سطحی قرار گرفت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک منبع کاملا آگاه در خصوص وضعیت این پرسنل سابق وزارت دفاع و زندانی امنیتی به کمپین گفته” برخلاف تمام روزها روز جمعه برابر با ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هواخوری زندانیان بندهای مختلف با یک دیگر مشترک بود و «ایرج حاتمی» از سوی چند تن از زندانیان سالن ۹ از پشت سر مورد حمله چندیدن ضربه چاقو به صورت سطحی قرار گرفت.

در حال حاضر مسوولین زندان تاکنون هیچگونه رسیدگی به این موضوع نکرده اند.

«ایرج حاتمی» پیش تر درروز یکشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ از بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج به همراه «فرید آزموده» و «بهزاد ترحمی» دو زندانی امنیتی دیگر در اعتراض به انتقال ناگهانی به بند های عمومی منتقل و دست به اعتصاب غذا زده و خواستار بازگشت به سالن ۱۲ بر اساس اصل تفکیک جرایم شدند.

ایرج حاتمی به اتهام ارتباط با دولت بیگانه بازداشت و به ده زندان محکوم شده است.