حمله اختلاس گران زندانی در بند هفت به زندانیان سیاسی

 Reza Amiri    Reza Amiri
رادیو پارس  –   طی گزارشی که از داخل زندان به دست ما رسیده است  در 21 بهمن شب  در بند 7 اختلاس گران زندانی در بند هفت به زندانیان سیاسی توهین نموده و فحش دادند و علیه آنان شعار داده اند و در آخر به زندانیان سیاسی حمله نموده اند و مورد ضرب وشتم قرار داده اند .
اختلاس گران در بند از کجا حمایت میشوند و دستور گرفته اند تا به زندانیان سیاسی حمله کنن ؟
چه کسی و از کجا دستور چنین حمله و یورشی را به آنان داده است ؟
جان زندانیان سیاسی در بند 7 در خطر است .