پوریا ابراهیمی فعال مدنی و زندانی سیاسی ، روزگار خوشی را در زندان اوین نمی گذارند.

درود . پوریا ابراهیمی فعال مدنی و زندانی سیاسی ، روزگار خوشی را در زندان اوین نمی گذارند. او زخم خورده از دست دوست نمایان نابکاری که ادعای حقوق بشر و فعال مدنی و زندانی سیاسی بودن دارند چند ماه است که بازیچه دست تنی چند نامرد سودجو شده که به بهانه مهیا کردن وثیقه و سند برای آزادی او تا هنگام دادگاه ، در چند مرحله میلیونها پول از خانواده او و مادرش اخاذی کرده اند ! این به اصطلاح زندانیان و فعالان سیاسی با این روش دکانی برای گذران زندگی نکبت بار خود باز کرده و سبب ماندن پوریا در زندان شده اند و با وقت کشی و پشت هم اندازی بارها خانواده و مادر دردمندش را به بهانه اینکه سند آماده است به دادگاه کشانده و پس از آن پاسخ تلفن ها را نیز نداده اند و مادر پوریا با ناامیدی و بدون نتیجه گرفتن بازگشته است ! . دریغا از انحطاط فکری و اخلاقی که تا کجاها رسوخ کرده ، در این میان هر جا سخن از کمک و یاری به پرونده این جوان زندانی بخت برگشته شده مدعیان حقوق بشر و فعالان سیاسی پا به فرار گذاشته یا بینی خود را بالا گرفته و خود را مبرا دانسته اند ! این عالیجنابان پرهیزکار و علیا مخدره های نیکوکار با کمتر از اوباما و کلینتون قهوه صرف نمی کنند ! بگذریم ، که درد بسیار است و در طی سالیان گذشته نیز بارها شاهد این اخاذی ها به بهانه کمک به زندانیان سیاسی و خانواده آنان بوده ایم . پوریا را در تحصن اعتراضی نسرین ستوده در برابر کانون وکلا و جنبش دنا و در مراسم زنده یاد ستار بهشتی دیده بودم ، او فعالیت حقوق بشری نیز داشت . افسوس اگر می بینیم بساط دیکتاتوری همچنان پهن است و سرکوب و زندان و اعدام ادامه دارد و ماندگار شده به سبب این است که مبارزان این دوران امثال من و این اخاذ های ناجوانمرد است . دیشب پوریا زنگ زد و صدای دردمند و رنجورش کوه را آب می کرد ، شگفت زده بود که چرا چنین بلایی سر او خانواده اش آورده اند ؟ از حکومت دریغ نبود اما چرا دوستان و همفکرانش به او خیانت کردند ؟ براستی نا امید بود چرا که چند تن پی در پی او را سر کار گذاشته و تیغ زده بودند ! همه آنها نیز ادعای دوستی ، جوانمردی ، سیاسی بودن و … می کردند ! . وکیل گرامی جناب نقره کار دفاع از پرونده این فعال مدنی را بر عهده گرفته ،در ضمن وثیقه مورد نیاز پوریا 70 میلیون تومان است ، اگر کسی از دوستان سند مالکیت دارد و می تواند وثیقه بگذارد ، خانواده هزینه اش را پرداخت می کنند . پوریا ابراهیمی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند دستگاه استبداد را از یاد نبریم ….