رژیم ایران رسماً اعتراف کرد کە در ٥ کشور ٢٠٠ هزار جنگجوی نظامی دارد.

Reza AmiriReza Amiri

 بر اساس گزارشی کە روز پنج‌شنبە بیست‌وچهارم دیماە ١٣٩٤ خورشیدی، از سوی خبرگزاری‌های رژیم منتشر شد، فرماندە سپاه پاسداران رژیم ایران” رسماً اعلام کرد کە ایران در ٥ کشور ٢٠٠هزار نیروی نظامی دارد.
محمدعلی جعفری، همچنین رسما از جوانان ایران خواست کە در جنگ سوریه، عراق و یمن شرکت کنند.
وی اعلام کرد کە ما ٢٠٠ هزار جنگجو در ٥ کشور سوریه، عراق، یمن، افغانستان و پاکستان داریم.
این اولین اعتراف رسمی رژیم ایران مبنی بر حضور نیروهای نظامی رژیم ایراندر کشورهای همسایە و منطقە است.
جعفری، فرماندە سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران، طی سخنان خود گفت: “این نیروی نظامی، در کشورهای همسایە، نقش ایران را در منطقه برجسته می‌کند”.
این مقام نظامی رژیم ایران گفت که ما به دنبال “تشویق” نسل سوم در حمایت از “ولی فقیه”در ایران هستیم.
هم اکنون و با شدت گرفتن بحران‌ها و نبردها در عراق و سوریه، ایران شمار بیشتری از اتباع کشورهای مختلف از جمله، عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان را به سود خود بسیج کرده تا هم در عملیات نظامی به سود جمهوری اسلامی حضور یابند و هم به فعالیت‌های جاسوسی بپردازند.
رژیم ایران هموارە با تداخل در امور دیگر کشورهای منطقە در راستای منافع خود قدم برداشتە است و بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی بر این باور هستند که رژیم ایران از اصلی‌ترین عوامل بەوجودآمدن بحران کنونی منطقە می‌باشد.
دخالت‌های رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقە و حمایت از رژیم بشار اسد و گروه‌های تروریستی منطقە باعث شدە است که این رژیم هم‌اکنون در جهان به عنوان بزرگترین حامی مالی تروریسم شناختە شود.
رژیم ایران رسماً اعلام کرد که ٢٠٠ هزار