احمد شهید: حصر موسوی و کروبی مصداق بازداشت خودسرانه است

طبق نظریه «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه» که در ماه آگوست ۲۰۱۲ منتشر شد، حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی مصداق بازداشت خودسرانه است. همان‌طور که در فوریه سال ۲۰۱۳ در بیانیه مشترکم به همراه رئیس ‌کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و گزارش‌گر ویژه آزاد
احمد شهید: حصر موسوی و کروبی مصداق بازداشت خودسرانه است
اختصاصی مجله «حقوق ما» ـ احمد شهید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت:  حصر موسوی و کروبی مصداق بازداشت خودسرانه است.
ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد به برگزاری انتخابات آزاد و سالم تاکید دارد و امضا کنندگان این معاهده که ایران هم عضو آن است، متعهد به تضمین و حفاظت از آن هستند.
ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد به برگزاری انتخابات آزاد و سالم تاکید دارد و امضا کنندگان این معاهده که ایران هم عضو آن است، متعهد به تضمین و حفاظت از آن هستند. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران روی داد در برگیرنده نقض گسترده‌ مواد اعلامیه حقوق بشر بود که من در گزارش‌های مختلفم به خصوص در گزارش مارس سال ۲۰۱۲ به طور مفصل به آن پرداختم و شهادت‌نامه‌های متعددی را جمع‌آوری کردم. آقایان میرحسن موسوی و مهدی کروبی دو تن از نامزدهای آن انتخابات بودند که به سلامت انتخابات اعتراض داشتند و مدارک و مستندات آنها طبق شهادت‌های مستند شده، مورد توجه نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی قرار نگرفت.
پیگیری اعتراض به تخلفات انتخاباتی و تلاش برای تضمین سلامت و آزادی انتخابات از جمله حقوق اولیه هر شهروندی است و این حقوق مورد حمایت قوانین و میثاق‌های بین المللی قرار دارند.
اضافه بر این طبق نظریه «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه» که در ماه آگوست ۲۰۱۲ منتشر شد، حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی مصداق بازداشت خودسرانه است. همان‌طور که در فوریه سال ۲۰۱۳ در بیانیه مشترکم به همراه رئیس ‌کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و گزارش‌گر ویژه آزادی تشکل و اجتماعات تاکید کردم، دولت ایران باید فورا آنها را آزاد کند. اقدامات افراد محصور و محبوس در رابطه با حوادث انتخابات سال ۲۰۰۹ بهره‌گیری از حقوق اولیه آنها برای پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات خود بوده است. حقوق اولیه‌ای که تحت تضمین قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.