مردانی رئیس زندان رجایی شهر با تهدید اعتصاب کنندگان غذا دو تن از زندانیان را از اندرزگاه 2 به اندرزگاه 6 و 1 انتقال داده است…

     
رادیو پارس–   ایران گلوبال- امروز 7 دی 1394 مردانی رئیس زندان رجایی شهر با تهدید اعتصاب کنندگان غذا دو تن از زندانیان را از اندرزگاه 2 به اندرزگاه 6 و 1 انتقال داده است.
به گزارش ایران گلوبال، به نقل از بام؛ صبح امروز رئیس زندان رجایی شهر مردانی چهارتن از زندانیان اندرزگاه 2 این زندان را فراخوانده و به آنها اعلام کرده است که اعتصاب غذای خود را بشکنند.
علیرضا فراهانی، فرید آزموده و ایرج حاتمی حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشده اند و تنها بهزاد ترحمی اعتصاب غذای خود را شکسته است.
مردانی بعد از آن که فراهانی، آزموده و حاتمی حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشده اند دو تن از این زندانیان را به اندرزگاه های دیگر این زندان منتقل کرده است.
بنابر همین گزارش فرید آزموده به اندرزگاه 1 و ایرج حاتمی به اندرزگاه 6 این زندان در بندهای عمومی موسوم به مجرمان مرتکب قتل منتقل شده اند.
مردانی این زندنیان را تهدید کرده است که اگر اعتصاب غذای خود را نشکنند فشار بر آنها افزایش بیشتری پیدا می کند.
این زندانیان به دلیل عدم احتساب مدت زمان بازداشت و نادیده گرفتن اصل تفکیک جرایم و نگهداری در بندهای عادی زندان در حالی که زندانی سیاسی هستند اعتراض داشته و از دیروز در اعتصاب غذای نامحدود به سر می برند.