رادیو پارس _ زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در پیامی از دانشجویان زندانی تجلیل کرد

    رادیو پارس  _
بهنام ابراهیم زاده :
دوستانی مثل آتنا دایمی ،آتنا فرقدانی ،امید علی شناس ، ئاسو رستمی وده ها دانشجوی زندانی دیگر سمبل این تلاش های نوین جنبش دانشجویی درکنار دیگر اعتراضات دانشجویی مثل اعتراضات صنفی انها در دانشگاه های مختلف کشور هستند ونمونه هایی چون حشمت اله طبرزدی ومجید توکلی و احمد زید ابادی ویاران دیگر همچنین ،هنوز ایستاده بر ستیغ آرمان خواهی الهام بخش کنونی دانشجویان کشور هستند، که نه باحرف بلکه باعمل ودلاوری سال های زیادی از عمر خود را در زندان ها برای دفاع ازحقوق دانشجویان وهمه مردم ایران سپری کردند. اما نشکستند وبه خواسته های بازجو ها وحکومتیان تن نسپردند .نگارنده به عنوان یک زندانی کارگری وسیاسی وصنفی که سال ها در کنار این عزیزان بودم شجاعت اخلاقی انها را در کنار ایستادگی وروحیه بالایشان را در زندان، از نزدیک مشاهده کردم وباور مندم جنبش نوین دموکراسی خواهی وازادی خواهی مردم ایران به زودی صدها هزار تن از دانشجویان میهن پرست ومحروم را ،که از خانواده های کارگری وکارمندی واز مزد بگیران جامعه هستند ،دوباره به میدان های کارزار ستم دیده گان دادخواه در برابر ستم کاران حاکم به میدان خواهد کشید.