در خیالم دنیای قشنگ داشتم

dein ProfilbildReza Amiri

برای نوشتن  نمی‌دانم ز کجا  شروع کنم

دیگه چیزی نمونده تا با نوشتن رو کنم
رهایی چه خوب است گر‌ باشد
مرام و انسانیّت چه خوب است گر‌ باشد
در خیالم دنیای قشنگ داشتم
در رویا،کجا تصویر جنگ داشتم؟
گرفته دلم چنان که گویی آخر دنیاست
ز خدا که نشسته در حال تماشاست
در خیالم دنیای قشنگ داشتم
از برای کودکان تصور جهانی‌ رنگا رنگ داشتم
چقد دلهامان بود پاک
کجا بود این همه جوان خفته در خاک
عاشقی هامان  چه زیبا بود
دوست داشتن محض،بی‌ ریا بود
انگار درختان هم شاد نیستند
به گمانم آنها هم نگران محیط زیستند
رضا امیری