مراسم به خاکسپاری کورش بخشندە از فعالان سرشناس جنبش کارگری و از چهرەهای مقاوم زندان

سنندج صبح امروز:

مراسم به خاکسپاری کورش بخشندە از فعالان سرشناس جنبش کارگری و از چهرەهای مقاوم زندان

Amjad Hossein Panahis Foto.
Amjad Hossein Panahis Foto.
Amjad Hossein Panahis Foto.
Amjad Hossein Panahis Foto.
Amjad Hossein Panahis Foto.
+6