دادگاه امیر امیرقلی به جلسه دوم کشیده شد

  رادیو پارس   _ جلسه دادگاه امیر امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین نیمه تمام ماند و دادگاه به جلسه دوم کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جلسه دادگاه امیر امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی و با حضور وکیل وی آقای نعمت احمدی برگزار شد و با عدم اتمام دادرسی جلسه بعدی دادگاه به روز دیگری موکول شد.

بنا بر همین گزارش در میانه جلسه دادگاه به رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تلفنی زده شد و پس از آن صلواتی رئیس شعبه ادامه دادرسی را به روز دیگری موکول کرد.

لازم به ذکر است که روز بعدی جلسه دادگاه هنوز مشخص نشده است.

امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته بازداشت شد و حدود دو ماه در انفرادی های بند ۲۰۹ اوین و تحت بازجویی بود و پس از پایان بازجویی ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری اتهاماتی بود که از سوی بازپرس ناصری در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شد.

به گفته یکی از نزدیکان، اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی به دلیل شرکت امیر امیرقلی در تجمعات حمایت از کوبانی و اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به علت مطالبی بود که در فیسبوک شخصی‌اش به اشتراک گذاشته بود.

امیر امیرقلی پیشتر به دلیل فعالیتهای سیاسی و دانشجویی در شهریور سال ۸۷ بازداشت و متعاقب آن از دانشگاه نیز اخراج شد، وی هم اکنون در یازدهمین ماه بازداشت در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.

چندی پیش نیز خبر گزیدگی این فعال سیاسی توسط ساس های بند هشت زندان اوین توسط هرانا منتشر شده بود.

بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم و در ازدحام و بدون کمترین امکانات در آن نگهداری می شوند.