رادیو پارس – به نقل از یک منبع موثق محمدکریمی فعال مدنی از روزسه شنبه ۱۴مهرماه دستگیر شدند

رادیو پارس – به نقل از یک منبع موثق

محمدکریمی فعال مدنی از روزسه شنبه ۱۴مهرماه دستگیر شدندتوسط پلیس امنیت و به مکان نامعلومی منتقل شد ،
در روز جمعه 17 مهرماه جشن مهرگان در منزل او بود به همراه تعدادی از فعالین مدنی که مامورین به خانه او یورش
برده و تمام منزل را تفتیش و وسایل شخصی آقای کریمی را با خود بردند به گفته یکی از فعالین این مامورین با حکم
دادگاه به خانه محمد کریمی آمده بودند