آدمیت در مسیر مکه نیست

آدمیت در مسیر مکه نیست
بار الها صاحب این دکه کیست؟

این جماعت که روانند سوی حج
راست را کج میروند و راست کج

ره کجا جویی خدا نزدیکی است
جهل نادان غوطه در تاریکی است

گر خدا خواهی ببینی حج مرو
راه انسان بودنت را کج مرو

حج تو همسایه ی دیوار توست
گر سر سفره نشان از نان نجست

گر یتیمی دیدی و چشمت گریست
بهتر از صدها طواف کعبه نیست؟

آدمیت نیست حج رفتن گزاف
یا به دور کعبه گشتن صد طواف

مظهر اسلام و دین ای حاجیان
مکه رفتن را نشد یک در میان!