برنامه روز يکشنبه 13 ماه سپتامبر برابر با 22 ماه شهريور 1394

برنامه پرسپکتيو توسط جناب دکتر بابک ده چمنی و
اعترافات تکاندهنده نفرات رژيم در مورد انرژی هسته ای توسط حسن داعی
رضا اميری

 برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.