شعر :دنیا رو تمومش کن ای خدا

   dein Profilbild       Reza amiri
Bildergebnis für ‫زن و کودک بی پناه‬‎
دنیا به آخر رسیده ،خدا
این همه جنگ خونریزی پس چرا؟
دنیارو تمومش کن ای خدا
دیگه طاقت ندارم ببینم کودک مادر از هم جدا
دنیارو تمومش کن ای خدا Bildergebnis für ‫زن و کودک بی پناه‬‎
تا کی باید زجر بکشیم بخاطر یک اشتباه 

دنیا رو تمومش کن ای خدا
ما که نبودیم شریک جرم آدم وهوا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
مگه نمیبینی زجر این همه زن و کودک بی پناه

 

دنیارو تمومش کن ای خدا Bildergebnis für ‫زن و کودک بی پناه‬‎
تا کی غرق بشن این همه آدم بیگناه

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
بس که تبعیض هست بین آدمها از سفید و سیاه

دنیارو تمومش کن ای خدا
بعضی ها تو نازو نعمت بعضی ها ندارند سهمی از هوا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
تا کی ببینیم زجه زدن بی پولها و ندارا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
زجر آوره این همه آدم ندارند سقفی واسه شبا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
نمیخوام ببینم ظلم حاکمان بی شرم و حیا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
نمیخوام ببینم درنده های کثیف انسان نما

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
خودت خسته نشدی از این همه نیرنگ و ریا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
دیگه نیست خبری از محبت و عشق و صفا

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
حتی ندارند آرامش حیونا و پرنده ها

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
وگرنه تمومی نداره این بی عدالتی ها

 

دنیارو تمومش کن ای خدا
این یه خواهشه از طرف خودم رضا

 

سروده: رضا امیری