«درباره غرق شدن دختری اماراتی که پدرش به خاطر محرم نبودن مانع کمک مردم در ساحل به او شد.»

تنها محرم او
کاری از مانا نیستانی

«درباره غرق شدن دختری اماراتی که پدرش به خاطر محرم نبودن مانع کمک مردم در ساحل به او شد.»

هر چند این خبر متعلق به سال‌ها قبل است اما موضوعیت خود را از دست نداده است و هم‌چنان زنان بسیاری قربانی انواع و اقسام تعصبات کور می‌شوند.