ردپای “سلطان شکر” در پرونده بنياد شهيد، زدوبندها برای جلوگیری از قرائت گزارش در مجلس

reza amiri
  رادیو پارس    -شرق: دست‌هايی در پشت‌پرده در حال فعاليت است تا گزارش بنياد شهيد در صحن علنی مجلس قرائت نشود. اين را امير خجسته صريح‌تر از هميشه مطرح کرده و به صراحت خبر داده که احتمال دارد اصلا گزارش بنياد شهيد در صحن علنی مجلس قرائت نشود. او در همين زمينه به «شرق» گفته: «برخی زدوبندها چندی است که آغاز شده و افرادی در تلاش‌ هستند تا جلوی قرائت گزارش در صحن علنی گرفته شود. حالا قضاوت با افکارعمومی است اما ما تا آخرين لحظه برای خوانده‌شدن تخلف‌های گسترده در بنياد شهيد در صحن علنی مجلس تلاش خواهيم کرد، دانستن تخلف‌های گسترده حق مردم است».خجسته درهمين‌حال به فارس خبر داد که «سيستم‌های حراستی و نظارتی اصلا درباره نظارت بر عملکرد بنياد شهيد کار نکرده‌اند و ردپای سلطان شکر در اين پرونده ديده می‌شود، هرچند شبکه‌های اقتصادی به‌طور مخوف حرکت می‌کنند و به هم وصل هستند. ما گله‌منديم و در گزارش هم آورده‌ايم، يا بی‌حال بودند يا اتفاق ديگری افتاده، آنان بايد کاملا مراقبت می‌کردند، اين مراقبت و نظارت متأسفانه نبوده است».او افزوده: «بدانيد دست‌هايی پشت‌پرده وجود دارد که بنده در جای خود اين دست‌های مخوف را بازگو خواهم کرد و به مردم خواهم گفت در اين مدت چه گذشته است».