نگارین بانو شاعر میهنی زندانی شد

نگارین بانو شاعر میهنی زندانی شد !به چه جرمی ،گناهش چیست ؟ او برای میهنش چامه سروده ، این جرمی است که یک بانو ی شاعر ایرانی بخاطرش زندانی شود ؟؟ البته که زندانی شدن اهل قلم تازگی ندارد ،هالو به همین جرم درزندان بسرمی برد ،هلیا صدیقی به همین جرم زندانی شده بود و بادکوبه نیزهمچنین ! بکجا برم چنین غمی را که فلک به غصه اید!