اكثريت كنگره قرارداد را ردخواهند كرد

reza amiri

سناتور ريچ: اصليترين نگراني من همان است كه ما از ابتدا بر روي دولت فشار آورديم تا انجام بدهد كه اين همزمان بود با آن كه ايران به فعاليتهاي تروريستي خود پايان بدهد. آنها در اين مورد اين را كاملاً نديده گرفتند, هيچ بحثي در اين باره نشد و در مدارك هم هيچ چيزي نبوده. ما ميدانيم در حالي كه آنها (رژيم) از نظر مالي تحت فشار بودند, ميليونها دلار براي حمايت از حزبالله, حماس, شورشيان حوثي و بسياري از سازمانهاي تروريستي ديگر خرج كردند و براي آنها پول و حمايتهاي ديگر فراهم كردند.
حالا ما ميخواهيم صدها ميليارد ديگر براي آنها آزاد كنيم تا آنها به نحوي كه ميخواهند از آن استفاده كنند. كاملاً واضح است كه آنها بخش اعظمي از آن را براي حمايت از فعاليتهاي تروريستي استفاده خواهند كرد.

اين كار اشتباه است و من نميدانم كه چطور ممكن است كه از نظر اخلاقي بتوان به اين قرارداد راي داد, كه به آنها (رژيم) اين گونه پول ميدهد تا به اين شكل استفاده شود؟ از نظر من اين احمقانه است. اين جدا از اين حقيقت است كه اين قرارداد به آنها مسيري براي توليد تسليحات هستهاي و همچنين توليد سيستم پرتاب كننده آن را ميدهد.
مجري: پس سناتور مطابق آنچه كه شما ميگوييد آيا از نظر شما كنگره اين قرارداد را رد ميكند؟
سناتور: از نظر من اكثريت كنگره اين قرارداد را رد خواهند كرد. ولي همان طور كه شما ميدانيد در سنا نياز به ۶۰ راي است تا اول آن را تاييد كنيم (رد شدن آن را تاييد كنند) و ۶۷ راي هم براي رد كردن وتو رئيس جمهور.
برآورد من اين است كه رئيس جمهور دموكراتها را فرا خواهد خواند و به آنها اين را خواهد فروخت كه از همين الان اين كار را كرده است. البته برخي از آنها هستند كه در انتخابات شركت خواهند كرد و آنها به ما كمي راي ميدهند ولي اين براي عبور از مانع كافي نيست.
…. ما از ابتدا گفتيم آن هم اين كه تا زماني كه آنها قبول كنند كه جاه طلبيهاي هستهاي خود را صد روي صد تحويل بدهند و صد رو صد به حمايت از تروريسم در سراسر جهان پايان بدهند, ما تحريمها را بر سر جايش نگاه داريم.دير يا زود خود ايرانيها, يعني اكثر مردم ايران قيام خواهند كرد و ميگويند كه ما طوري ديگر و جدا از آنچه كه رهبري كشور كرده است, پيش خواهيم رفت. عالب مردم ايران در اين موارد خيلي با رهبري كشور اختلاف دارند.
مجري: آيا از نظر شما اين قرارداد فرصتي جديد براي يك شروع جديد با ايران ميباشد؟ چون در نهايت براي مدت كوتاهي اين كشور برعليه دولت اسلامي در عراق يك همكار شده است.
سناتور: خوب اميد به آن ميرود كه آنها بايستند و بگويند كه ما اشتباه وحشتناكي را مرتكب شديم و روشهاي خود را تغيير خواهيم داد, انسانهاي عاشق صلح ميشويم, در مورد حقوق بشر نگران خواهيم شد, ما نگران وضعيت زنگي مردم ايران خواهيم شد. ولي به احتمال زياد آنها (رژيم) چنين كاري نكنند

تلويزيون بي بي سي (جهاني) ۱۷ژوئيه ۲۰۱۵