شعر جام زهر خامنه ای

 Reza Amiri  reza amiri

عاقبت بعد از این همه رسوایی شیخ شهر
با آن همه اولدرم بولدرم نوش جان کرد جام زهر

اینچنین کردند برای حفظ نظام
پذیرفتند کل توافقات را تمام

یک بار دیگه پیاده شد سیاست کثیف
این دفعه با عشوه ها و اطوارها ی جواد ظریف

نمیدانم از برای چه شادند ملت
انگار هنوزم هستند در خواب غفلت

به گمانم سوریه و لبنان و فلسطین باید که باشند شاد و خندان
از بهر این توافقات پول بلوکه میرود در جیبشان

مردم ما به این خوشن که تحریم دیگه نیست
گرونی و بیکاری از آن شون دیگه نیست

تحقیر تا به کی آخر
جاییکه تبر باشد مدافع سرو و صنوبر

باید دیگه بیدار بشیم
بسه دیگه چقد میخوایم که خار بشیم

سروده رضا امیری