بعضی میگن که روحانی در حاشیه بریکس با روسیه یک بده بستانهایی کرده که برای امریکا سخت هست.

بعضی میگن که روحانی در حاشیه بریکس با روسیه یک بده بستانهایی کرده که برای امریکا سخت هست.وقتی روحانی به این نشست میخواست برود گفت داریم خود را برای دوران پسا تحریم ها یا پسا مذاکرات اماده میکنیم!! با روسیه و گروه بریکس…ان سوتر هاآرتص این کاریکاتور را کشید.پس کری خیلی هم برای اتخاذ چنین مواضعی و انداختن چنین لگد هایی کم ادله کافی در دست نداشته…
Kooshan Mads Foto.