گفتگو با ناديا ذابحی در مورد دگرباشی

نادیا ذابحی، همجنسخواه،  متولد تیر ماه 1355 در شهر تهران و کشور ایران و همچنین تبعه کشور کانادا،  فوق لیسانس مهندسی برق مخابرات ازدانشگاه کونکوردیا کشور کانادا، تکنولوژیست ، فعال حقوق بشر، فمینیست و فعال حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی است. فعالیت های او متمرکز بر احقاق حقوق بشر، برابری جنسی و جنسیتی، خشونت پرهیزی ، زنان و اشتغال، زنان و مهاجرت و آموزش و فرهنگ سازی و همچنین ایجاد گفتمان بین المللی برای صلح است.اوکه شغل اصلی اش مهندسی است در راستای فعالیت های داوطلبانه اش با موسسات حقوق بشری غیر انتفاعی و دولتی ایرانی و غیر ایرانی و نیز سازمان ملل متحد همکاری میکند. از جمله این موسسات میتوان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

  • موسسه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی سوئد (RFSL)
  • Professional LGBT Alliance Sweden
  • Association of Computer Machinery in Europe – Women Chapter
  • Lesbians Who Tech : International Network of Queer Women in Tech
  • Sudwind
  • رادیو رنگین کمان ·
  •  ایران آزاد و برابر
  •  نادیا ذابحی